keskiviikko 12. elokuuta 2009

Växthushotet överdrivet

Nya mätdata bevisar att växthushotet är överdrivet

Den 26 juli undertecknade 67 tyska vetenskapsmän en skrivelse till kansler Angela Merkel med uppropet: ”Ja till miljövård, Nej till klimatpolitik!”
Efter år 1995 har inga stora vulkanutbrott påverkat den globala medeltemperaturen (de sista stora utbrotten var El Chicon 1982 och M:t Pinatubo år 1991).
Vi har i dag tillgång till ytterst noggranna mätningar av atmosfärens koldioxidhalt och av den globala medeltemperaturen. År 1995 var den 360 ppm (miljontedelar) och i dag år 2009 är den 388 ppm. Den globala medeltemperaturen har sedan år 1995 (alltså under de senaste fjorton åren) stigit med 0,12 grader. Både landbaserade mätningar (Hadley institute) och satellitmätningar (NASA) ger samma trend.
Då vi vet exakt såväl höjningen av koldioxidhalten och temperaturstegringen kan vi förenklat anta (hypotetiskt) att koldioxiden ensam har åstadkommit uppvärmningen. Vi kan därefter uppskatta den framtida globala uppvärmningen. Sambandet mellan halten koldioxid i atmosfären och den globala medeltemperaturen är nämligen enligt fysiken lagar logaritmiskt.
Enligt FN:s klimatpanel IPCC kan atmosfärens koldioxidhalt stiga till 700 ppm år 2100 om man bränner upp alla fossila bränslereserver (medelscenariet IS92). Den globala uppvärmningen fram till år 2100 kan då enkelt uppskattas genom att beräkna uttrycket 0,12*(ln700-ln388)/(ln388-ln360) = 0,9 grader Celsius.
Skulle (i strid med fysikens lagar) den globala uppvärmningen vara linjärt proportionell med atmosfärens koldioxidhalt skulle uppvärmningen bli 1,3 grader fram till år 2100. Inte heller detta skulle vara katastrofalt.
De absolut bästa mätningar vi har i dag från de fjorton senaste vulkanfria åren stöder absolut inte påståenden om kommande global uppvärmning på flera grader Celsius. Sådana överdrifter baserar sig på datasimulerade spekulationer om sådana förstärkande återkopplingar till vattenånga och moln som aldrig någonsin kunnat observeras i verkliga mätdata.

Jarl Ahlbeck
Teknologie doktor
Docent i miljövårdsteknik
Åbo

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti